Fundusze Europejskie

(Polski)

Zwiększenie aktywności przedsiębiorstwa Robert Kowalski i Karol Kowalski „Stolarstwo” Spółka Jawna w Szymanowie na rynkach międzynarodowych poprzez udział w targach i zakup środków trwałych.

fundusze-logos

 

Data rozpoczęcia projektu: 2015-10-08

Data zakończenia projektu: 2017-06-30

Całkowita wartość projektu: 1 316 073,70 zł

Kwota kosztów kwalifikowanych: 823 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 699 550,00 zł

 

Krótki opis przedmiotu projektu:

Projekt zostanie zrealizowany w terminie od 08.10.2015 do 30.06.2017.

Biorąc pod uwagę relację nakład/korzyści dla rozwoju eksportu w firmie Kowalscy przyjęto w zakresie projektu rekomendowane działania:

– Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy – Targi Batimat w Paryżu w terminie 2-6.11.2015.

– Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy – Fensterbau Frontale w Norymberdze w terminie 16-19.03.2016

– Wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych – zakup centrum obróbczego sterowanego numerycznie.

Zaplanowano do zakupu centrum obróbcze CNC, dzięki któremu zostanie wdrożona w przedsiębiorstwie innowacyjność produktowa, organizacyjna i technologiczna funkcjonujące w świecie krócej niż 3 lata.

Zostanie przeprowadzona procedura wyboru dostawców, złożone zostaną zamówienia, odbiór usług/produktów. Przedsiębiorstwo będzie wystawiać się na targach i zakupi centrum CNC.

W 2017 roku zostaną osiągnięte wskaźniki produktu: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) – 616523,70 zł; liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe – 1 szt, liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje – 1 szt, Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1 szt, liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności – 1 szt, Liczba imprez targowowystawienniczych, w których beneficjent brał udział jako wystawca – 2 szt, Liczba dostosowanych produktów/usług – 1 szt, Liczba zakupionych środków trwałych – 1 szt.

Działania są skierowane do klientów – odbiorców stolarki otworowej: inwestorzy indywidualni, deweloperzy oraz instytucje publiczne. Działania firmy są skierowane na pozyskanie inwestycji z zakresu odrestaurowywania obiektów zabytkowych, kamienic. Pożądana jest współpraca z biurami projektowymi, architektami.

 

Cele i rezultaty projektu

Celem firmy Kowalscy, działającej na wiejskich obszarach funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych, jest rozwinięcie regularnej działalności eksportowej przedsiębiorstwa na rekomendowanych rynkach zagranicznych w Niemczech i Francji.

Wdrożenie projektu przyczyni się do intensyfikacji działalności eksportowej Przedsiębiorstwa poprzez rozwinięcie sprzedaży eksportowej rynki zagraniczne, co wpływa na wzrost wartości polskiego eksportu w ujęciu całościowym i promocję Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego. Efektem promocji Firmy na rynkach zagranicznych będzie wzmocnienie rozpoznawalności polskich produktów i marek na rynkach międzynarodowych.

Jako że zdecydowana większość produktów oferowanych przez Firmę jest opracowywana i wytwarzana bezpośrednio przez jej pracowników, a procesy projektowania i produkcji opierają się na nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązaniach technicznych i technologicznych, projekt wpisuje się także w cel jakim jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym.

Poprzez nawiązane kontakty handlowe umocni się umiędzynarodowienie firmy, gdyż nawiązane zostaną nowe kontakty handlowe, a Firma zwiększy liczbę realizowanych transakcji międzynarodowych.

Założone przez firmę Kowalscy cele są spójne z celami działania 1.4.1, zakładające „zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP w regionie przekładające się na większe umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki prowadzące do wzrostu konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw „.

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty w 2017 roku: liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji – sztuk 5, przychody ze sprzedaży produktów na eksport – 2,5 mln zł, wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – 1 EPC, liczba przedsiębiorstw aktywnych na rynkach międzynarodowych – 1 szt. Dodatkowe rezultaty:

– rozszerzenie rynku, bezpośrednie spotkania z klientami, zbadanie potrzeb

– promocja marki własnej, poprawa wizerunku firmy

– wdrożenie innowacyjności produktowej (wzoru przemysłowego), technologicznej, procesowej,

– minimalizacja odpadów, optymalizacja zużycia surowców naturalnych

– nabycie umiejętności w zakresie ICT, posługiwanie się Epaup, LSI ,

– europejska wartość dodana wynikająca z pobytu pracowników za granicą m.in. doświadczenia międzykulturowe, kontakt z żywym językiem obcym.